Starting Positions

13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Pozycje Wyjściowe, Galeria Pracownia Wschodnia, 2023

Fringe Warszawa 2023The show is about deep introspection and exploration of figuration, which expresses psychophysical and spiritual states. Characters in both real and virtual artworks are created like avatars, but they ar not for use in any world.

"The daily activity of synchronizing with oneself: That is, with what? Before going outside recognizing what is to go outside. Not sticking to the (usually useful) theories from various traditions, so as not to disregard the hundreds of nuances that can be told visually.

Every day some silhouette emerges, a character what is based on layers of feeling. Intuitive actions, although taken in notches of synthetic, sometimes geometrized representations to try to make something precise.

Each day experienced inwardly, and the presence of mind in digital realities begin to converge.

Daily reconstruction, preparation and search for the most appropriate shapes. To at least express this body or take and draw the best pose expressing some state of mind. Theoretically, someone else will be able to impersonate such a character - theoretically, because there is no such virtual world."Wystawa dotyczy pogłębionej introspekcji i eksplorowania figuracji, która wyraża stany psychofizyczne i duchowe. Postaci w pracach realnych i wirtualnych tworzone są jak awatary, ale nie ma świata, w którym można byłoby się w nie wcielić.

„Codzienna czynność synchronizacji ze sobą: Czyli z czym? Przed wychodzeniem na zewnątrz rozpoznawanie co ma wychodzić na zewnątrz. Nieprzyklejanie (przydatnych zazwyczaj) teorii z różnych tradycji, żeby nie zlekceważyć setki niuansów, które daje się opowiadać wizualnie.

Codziennie wyłania się jakaś sylwetka, postać co opiera się na warstwach czucia. Intuicyjne działania, chociaż brane w karby syntetycznych, czasem geometryzowanych przedstawień, by starać się coś precyzować.

Każdy dzień doświadczany w sobie do środka, a obecność umysłu w cyfrowych realiach zaczynają być zbieżne.

Codzienne przebudowy, przygotowania i poszukiwanie najwłaściwszych kształtów. Żeby chociaż wyrazić ten organizm albo przyjąć i narysować najlepszą pozę wyrażającą dany stan umysłu. Teoretycznie ktoś inny będzie mógł się wcielić w taką postać – teoretycznie, bo nie ma takiego wirtualnego świata.”