Once Upon a Time… Life. Supplement

8
7
6
5
4
3
2
1

"Było sobie życie uzupełniam"

drawings, animations, video, documentary, 29', 2015

What is contained within the human body beyond what western science tells us?

The philosophical-spiritual-medical systems that have been developed over thousands of years throughout China, India and Tibet distinguish, among other things, complex networks of energy channels that meet at certain central points. Their functioning is directly correlated with the psycho-physical and spiritual state of the human body.

This knowledge is based on a methodology that is distinct from that of the west and, with only a few exceptions, is bound by its own specific criteria. Within western societies, the status of these systems is unclear. They reside beyond the official discourse, be it cultural, scientific or spiritual, and are approached with an attitude of fear or simply taken with a grain of salt. They are often shuffled under the superficial categories of: new age or the esoteric. On the other hand, since the middle of the 20th century, the number of people sincerely engaged in the practice and development of yoga, Ayurveda, qigong, tai chi and Buddhist practices has grown steadily.

My approach to the topic attempts to set the main systems of such eastern practices alongside one another in order to consider their differences and explore analogies.

I am in touch with local people who practice these beliefs, and, in the meantime, reading, drawing and animating.

The starting point for the entire project is the popular French educational cartoon "Once upon a Time... Life", which represents the perspective of the West and that of so-called conventional medicine. The show opens the door to considering another language for describing energy channels, chakras, the kundalini, going beyond popular terminology and its often terribly pompous, kitschy approach.

The project is a continuation of earlier works on the impression of one's own physical presence. Beginning with the series "In the Reach of a Hand", "Outline" or "There is Some Escape", I transfer what are often rather subtle psycho-physical feelings onto paintings, installations, graphics and animations. Experiments with the virtual presence in "Big Psomm 2" and "Avatars as Prostitutes" related to further experiences specific to a bodily existence.

Co jest w ciele człowieka poza tym, co mówi nauka zachodu?

Systemy filozoficzno-duchowo-medyczne rozwijane przez tysiące lat w Chinach, Indiach i Tybecie wyróżniają m.in. skomplikowane siatki kanałów energetycznych łączących się w odpowiednich centrach. Ich funkcjonowanie ma bezpośrednie przełożenie na psychofizyczną i duchową kondycję człowieka. Jest to wiedza oparta na innej niż zachodnia metodologii i z niewielkimi tylko wyjątkami poddaje się jej kryteriom. Status tych systemów w zachodnich społeczeństwach jest niejasny. Znajdują się poza oficjalnymi dyskursami kultury, nauki czy duchowości. Traktowane z lękiem albo przymrużeniem oka, często powierzchownie kategoryzowane jako: new age, ezoteryka. Z drugiej strony jednak od połowy XX wieku stale rośnie liczba osób niepowierzchownie praktykujących i zaangażowanych w rozwój jogi, ayurwedy, qigong, tai-chi czy praktyk buddyjskich.

Podejmuję próbę zestawienia głównych systemów wschodnich ze sobą, znalezienia różnic i analogii. Rozmawiam z tutejszymi praktykującymi, czytam, rysuję i animuję. Punktem wyjścia całego projektu jest popularna francuska kreskówka edukacyjna "Było sobie życie", która reprezentuje zachodni punkt widzenia i tzw. konwencjonalną medycynę. Inspirowanie się "Było sobie życie" stwarza szansę do zaproponowania innego języka opowiadania o kanałach energetycznych, czakrach czy kundalini, niż ten popularny, często niezwykle napuszony, przesadnie kiczowaty.

Projekt jest kontynuacją wcześniejszych prac dotyczących refleksji nad poczuciem własnej fizycznej obecności. Począwszy od cykli "W zasięgu ręki", "Outline" lub "Jest pewne wyjście" przekładam niekiedy bardzo subtelne odczucia psychofizyczne na obrazy, instalacje, grafiki, animacje. Eksperymenty z wirtualną obecnością w "Big Psomm 2" albo "Awatary jako prostytutki" dawały kolejne specyficzne doświadczenia dotyczące cielesnej tożsamości.

director: Piotr Kopik
cinematography: Rafał Żwirek, Mikołaj Syguda, Piotr Kopik
animations: Piotr Kopik
music: Bartosz Krajewski
sound postproduction: Michał Dominowski
editing: Piotr Kopik
cast: Roman Fierfas, Anna Rykała, Monika Bobkowska, Ewa Maciaszek, Piotr Kopik, Bartosz Krajewski

Project is realised from the Młoda Polska scholarship fund.

It was screened at Zacheta National Gallery of Art in Warsaw, Museum of Asia and Pacific in Warsaw